Algemene Voorwaarden First Fatfreeze Clinics

 

Tot stand gekomen op 1 oktober 2020.

Algemene Voorwaarden First Fatfreeze Clinics. De locatie in Rotterdam is gevestigd aan Van der Takstraat 216, 3071 LM te Rotterdam.

First Fatfreeze Clinics is ingeschreven bij de KvK onder nummer 76371050.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:       

De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

First Fatfreeze Clinics:

First Fatfreeze Clinics is een onderneming gericht op fat freeze, ook wel genoemd cryolipolyse. Onder “First Fatfreeze Clinics” worden tevens verstaan de daarvoor werkzame personen.

Klant:

Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en First Fatfreeze Clinics de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Behandeling. De Klant is een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Behandelingsovereenkomst:

Iedere overeenkomst gesloten tussen First Fatfreeze Clinics en de Klant gericht op de Behandeling, zie volgende definitie.

Behandeling:

Alle handelingen die First Fatfreeze Clinics voor de Klant zal verrichten om de Behandeling gericht op fat freeze voor te bereiden (onderzoek van geschiktheid van, het adviseren tijdens het consult) en uit te voeren (het daadwerkelijk vet bevriezen) en alle andere handelingen die betrekking hebben op de Behandeling van de Klant.

Prijs:

De financiële vergoeding die First Fatfreeze Clinics voor de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst van de Klant ontvangt.

Artikel 2 Werkingssfeer Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Behandelingsovereenkomst gesloten tussen First Fatfreeze Clinics en de Klant, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens voor Behandelingsovereenkomsten met First Fatfreeze Clinics, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden First Fatfreeze Clinics en de Klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Behandelingsovereenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met First Fatfreeze Clinics zijn overeengekomen.

Indien First Fatfreeze Clinics niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat First Fatfreeze Clinics in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Behandelingsovereenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Artikel 3 Offertes

Alle offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle offertes van First Fatfreeze Clinics zijn geldig gedurende een bepaalde periode. Deze geldigheidsperiode is opgenomen in de offerte. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

First Fatfreeze Clinics kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is First Fatfreeze Clinics daaraan niet gebonden. De Behandelingsovereenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij First Fatfreeze Clinics anders aangeeft.

Alle offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Behandelingsovereenkomsten.

Artikel 4 Totstandkoming en duur Behandelingsovereenkomst

De Behandelingsovereenkomst komt tot stand doordat de Klant tijdig de offerte van First Fatfreeze Clinics aanvaard en de aanbetaling (zie artikel 5) heeft voldaan. De Klant kan via de website, telefonisch of via de sociale mediakanalen van First Fatfreeze Clinics zijn/haar voorkeuren voor een datum en tijdstip voor een Behandeling doorgeven. First Fatfreeze Clinics zal vervolgens bekijken of zij op dat moment nog plek heeft en zal de Klant doorgeven of de datum en het tijdstip akkoord zijn.

De Behandelingsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd: voor de duur van de Behandeling. Nadat de Behandeling is voltooid en de Klant volledig heeft betaald, eindigt de Behandelingsovereenkomst.

Artikel 5 Aanbetaling Behandelingsovereenkomst

Nadat First Fatfreeze Clinics en de Klant een datum en tijdstip voor de Behandeling zijn overeengekomen, zal de Klant een aanbetaling van €100 inclusief btw moeten voldoen aan First Fatfreeze Clinics. First Fatfreeze Clinics de Klant hiervoor per e-mail een factuur versturen of kan hiervoor een betaalverzoek versturen. Een aanbetaling wordt niet geretourneerd.

Artikel 6 Annulering Behandeling

De Klant heeft het recht de Behandeling te annuleren tot 48 uur voor aanvang van de Behandeling (de afgesproken datum en tijdstip). Bij annulering van de Behandeling heeft de Klant de aanbetaling van €100 inclusief btw reeds voldaan en zal First Fatfreeze Clinics dit bedrag niet terugstorten. De aanbetaling moet zijn voldaan één week voor de Behandeling. Indien de Klant de aanbetaling niet heeft voldaan één week voor de Behandeling, heeft First Fatfreeze Clinics het recht om de Behandeling te verplaatsen naar een ander moment.

In het geval de Klant de Behandeling niet tot 48 uur voor de aanvang van de Behandeling annuleert, zal First Fatfreeze Clinics, naast de aanbetaling van €100 inclusief btw, nogmaals een bedrag van 15% van de resterende Prijs in rekening brengen.

In het geval de Klant niet verschijnt tijdens de Behandeling, wordt dit gezien als een -niet tot 48 uur voor de Behandeling- annulering van de Behandeling. In dit geval zal First Fatfreeze Clinics, naast de aanbetaling van €100 inclusief btw, nogmaals een bedrag van 15% van de Prijs in rekening brengen.

Annulering dient te geschieden per WhatsApp, e-mail of telefonisch. Annulering kan niet plaatsvinden via de sociale mediakanalen. Indien First Fatfreeze Clinics telefonisch niet bereikbaar is, is het slechts hebben geprobeerd om te bellen onvoldoende om te annuleren. De Klant moet, als First Fatfreeze Clinics telefonisch niet bereikbaar is, de Behandeling annuleren door te e-mailen of een WhatsApp-bericht te sturen.

First Fatfreeze Clinics heeft het recht om onredelijk en/of ongebruikelijke wensen van de Klant te weigeren en heeft het recht om te allen tijde te weigeren om een Behandeling uit te voeren.

Artikel 7 Wijziging Behandelingsovereenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Behandelingsovereenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt First Fatfreeze Clinics de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Behandelingsovereenkomst. First Fatfreeze Clinics kan voor deze noodzakelijke werkzaamheden meerkosten in rekening brengen bij de Klant. Indien de wijziging van of aanvulling op de Behandelingsovereenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal First Fatfreeze Clinics de Klant hierover van tevoren inlichten.

First Fatfreeze Clinics zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan First Fatfreeze Clinics kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Behandelingsovereenkomst tussen de Klant en First Fatfreeze Clinics zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Behandelingsovereenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Uitvoering Behandelingsovereenkomst

First Fatfreeze Clinics heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt daarom uitdrukkelijk uitgesloten.

First Fatfreeze Clinics heeft het recht om de Behandelingsovereenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Behandelingsovereenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft First Fatfreeze Clinics het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Klant niet wordt betaald, is First Fatfreeze Clinics niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Behandelingsovereenkomst op te schorten. Indien de Behandelingsovereenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft First Fatfreeze Clinics het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Klant verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst, aan First Fatfreeze Clinics.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft First Fatfreeze Clinics het recht de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 9 Prijzen

De Prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De Prijzen zijn exclusief parkeerkosten, voor de locaties van First Fatfreeze Clinics.

Indien niet uitdrukkelijk een Prijs is overeengekomen, zal de Prijs worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van First Fatfreeze Clinics.

Van alle bijkomende kosten zal First Fatfreeze Clinics tijdig voor het sluiten van de Behandelingsovereenkomst aan de Klant opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Klant kunnen worden berekend.

Artikel 10 Consult, Behandeling en voorwaarden voor na de Behandeling

De Behandeling zal worden uitgevoerd op de datum en het tijdstip die First Fatfreeze Clinics en de Klant zijn overeengekomen.

De Behandeling zal worden uitgevoerd op één van de locaties van First Fatfreeze Clinics: op de door de Klant gekozen locatie. De Behandelingen worden nooit uitgevoerd op locatie van de Klant.

Voorafgaand aan de Behandeling zal First Fatfreeze Clinics een consult houden met de Klant. Tijdens dit consult zal de Klant, tezamen met First Fatfreeze Clinics, een intakeformulier invullen. De Klant moet het intakeformulier zorgvuldig doornemen, volledig en naar waarheid invullen en ingevuld afgeven voor de start van de Behandeling. Mochten er gedurende de Behandeling veranderingen optreden rondom de gezondheid en/of het medicijngebruik van de Klant, zal de Klant First Fatfreeze Clinics hier direct van op de hoogte stellen.

Op het intakeformulier zal de Klant invullen:

 • Of hij/zij eerder een behandeling heeft ondergaan, gericht op contourverbetering;
 • Of hij/zij momenteel andere professionele behandeling ondergaat;
 • Of hij/zij medicijnen gebruikt;
 • Of hij/zij bloedverdunners (aspirine) in neemt;
 • Of hij/zij voedingssupplementen in neemt;
 • Of hij/zij allergieën heeft;
 • Of zij zwanger is, of de mogelijkheid van een zwangerschap bestaat;
 • Of zij recent bevallen is of borstvoeding geeft;
 • Of hij/zij recent botox en/of fillers heeft ingebracht in het te behandelen gebied;
 • Of hij/zij snel last krijgt van blauwe plekken;
 • Of hij zij cryoglobulinemie heeft;
 • Of hij/zij paroxysmale koude hemoglobinurie heeft;
 • Of hij/zij een inflammatoire huidaandoening heeft (dermatitis, actieve acne, et cetera);
 • Of hij/zij een hernia heeft (gehad);
 • Of hij/zij gevoeligheid heeft voor koude, zoals koude urticaria;
 • Of hij/zij verminderde perifere circulatie heeft in het behandelgebied;
 • Of hij/zij neuropatische aandoeningen heeft (postherpetische neuralgie of diabetische neuropathie);
 • Of hij/zij verminderde gevoeligheid van de huid heeft;
 • Of hij/zij open of geïnfecteerde wonden heeft;
 • Of hij/zij bloedstoornissen heeft;
 • Of hij/zij recente operatie- of littekenweefsel heeft in het behandelgebied;
 • Of hij/zij een huidaandoening heeft in het behandelgebied (eczeem, dermatitis of uitslag);
 • Of hij/zij actieve implantaten heeft (pacemakers en defibrillatoren).

Op het intakeformulier geeft de Klant toestemming voor de Behandeling en verklaart de Klant op de hoogte te zijn van de inhoud van de Behandeling, van de voor- en nazorginstructies en begrijpt dat de resultaten kunnen verschillen per individu. Daarnaast wordt op het intakeformulier uitgelegd wat de Klant kan verwachten van de Behandeling. Tot slot wordt op het intakeformulier een lijst weergegeven met mogelijke (zeldzame) effecten en huidreacties op de Behandeling.

Tijdens het consult zal First Fatfreeze Clinics met de Klant zijn/haar wensen bespreken, de Klant wijzen op de risico’s en de mogelijk bijkomende gevolgen van de Behandeling. Daarnaast zal First Fatfreeze Clinics op basis van de Klant de wijze van Behandeling voorstellen. Het daadwerkelijke resultaat van de Behandelingen verschilt per lichaam. Ieder lichaam reageert anders en in een andere snelheid op de Behandelingen. Over het algemeen adviseert First Fatfreeze Clinics twee à drie behandelingen voor het gewenste resultaat. De Klant kan hier geen rechten aan ontlenen. Achteraf kan natuurlijk blijken dat er toch nog één of meer Behandelingen nodig zijn om het gewenste resultaat te behalen.

Na afloop van het consult zal de Klant akkoord geven en direct aansluitend zal First Fatfreeze Clinics starten met de Behandeling.

Indien First Fatfreeze Clinics informatie nodig heeft van de Klant, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst, begint de Behandeling pas op het moment dat de Klant deze informatie aan First Fatfreeze Clinics heeft verstrekt.

Na de Behandeling is het noodzakelijk dat de Klant gedurende 24 uur geen warme douche neemt. First Fatfreeze Clinics adviseert de Klant om twee keer per dag de huid goed te masseren. Dit zal het herstelproces versnellen.

Artikel 11 Betaling

Betaling vindt plaats in twee delen. De aanbetaling vindt plaats nadat First Fatfreeze Clinics en de Klant een datum en tijdstip voor de Behandeling zijn overeengekomen. Het tweede gedeelte van de betaling vindt plaats direct nadat de Behandeling is voltooid. Op locatie van First Fatfreeze Clinics kan de Klant contact of via de pin betalen.

De Klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Klant zijn de vorderingen van First Fatfreeze Clinics en de verplichtingen van de Klant jegens First Fatfreeze Clinics onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Incassokosten

Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen (de betaling), komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft First Fatfreeze Clinics, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. First Fatfreeze Clinics heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat First Fatfreeze Clinics de Klant na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Klant.

Artikel 13 Opschorting

Indien de Klant een verplichting uit de Behandelingsovereenkomst niet nakomt (het doen van de aanbetaling of het doorgeven van de benodigde informatie) of na het sluiten van de Behandelingsovereenkomst First Fatfreeze Clinics omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen, heeft First Fatfreeze Clinics het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Dit betekent dat First Fatfreeze Clinics dan niet zal beginnen met de Behandeling. Daarnaast is First Fatfreeze Clinics bevoegd om de Behandeling op te schorten indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Behandelingsovereenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Behandelingsovereenkomst in redelijkheid niet van First Fatfreeze Clinics kan worden gevergd.

Artikel 14 Ontbinding

Indien de Klant een verplichting uit de Behandelingsovereenkomst niet nakomt (het doen van de aanbetaling of het doorgeven van de benodigde informatie), heeft First Fatfreeze Clinics het recht om de Behandelingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Daarnaast is First Fatfreeze Clinics bevoegd om de Behandelingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

 • Na het sluiten van de Behandelingsovereenkomst First Fatfreeze Clinics omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van First Fatfreeze Clinics kan worden gevergd dat hij de Behandelingsovereenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Behandelingsovereenkomst in redelijkheid niet van First Fatfreeze Clinics kan worden gevergd;
 • De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Klant onder curatele wordt gesteld;
 • De Klant is komen te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Behandelingsovereenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van First Fatfreeze Clinics op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Indien First Fatfreeze Clinics de Behandelingsovereenkomst op grond van dit artikel ontbindt, is First Fatfreeze Clinics niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Klant, is de Klant aansprakelijk voor de door First Fatfreeze Clinics geleden schade.

Artikel 15 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan First Fatfreeze Clinics of de Klant worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval is sprake van overmacht. In geval van overmacht zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Behandelingsovereenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop First Fatfreeze Clinics geen invloed kan uitoefenen en waardoor First Fatfreeze Clinics niet in staat is de verplichtingen na te komen. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van materialen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Behandelingsovereenkomst door First Fatfreeze Clinics in redelijkheid niet van de Klant mag worden verlangd. First Fatfreeze Clinics heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Behandelingsovereenkomst verhindert, intreedt nadat First Fatfreeze Clinics zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Behandelingsovereenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel First Fatfreeze Clinics als de Klant kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Behandelingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Behandelingsovereenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien First Fatfreeze Clinics ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Behandelingsovereenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is First Fatfreeze Clinics gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Behandelingsovereenkomst.

Artikel 16 Conformiteit: niet tevreden?

First Fatfreeze Clinics garandeert dat de Behandeling wordt uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk en goedgekeurde apparatuur en materialen. Daarnaast garandeert First Fatfreeze Clinics dat zij op een veilige manier kan omgaan met de apparatuur en materialen.

Indien de Behandeling naar mening van de Klant niet conform de Behandelingsovereenkomst is uitgevoerd, dient de Klant dit direct, maar uiterlijk binnen 2 maanden na de Behandeling, aan First Fatfreeze Clinics te melden. First Fatfreeze Clinics zal vervolgens trachten om met de Klant tot een oplossing te komen.

Op de Behandelingen geldt geen garantie. Ieder lichaam reageert namelijk anders op de Behandeling en het is voor First Fatfreeze Clinics niet mogelijk om te controleren of iedere Klant zich houdt aan de voorwaarden die gelden na de Behandeling (zie voor meer informatie artikel 10).

Artikel 17 Aansprakelijkheid

De Behandelingsovereenkomst tussen First Fatfreeze Clinics en de Klant leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. First Fatfreeze Clinics garandeert derhalve dat de door haar verrichte Behandeling beantwoordt aan de Behandelingsovereenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd, maar kan nimmer een bepaald resultaat garanderen.

Fat freeze is een manier om vet te verwijderen door middel van koeling. Tijdens de fat freeze behandeling wordt het vet plaatselijk bevroren, wat vervolgens op een natuurlijke manier uit het lichaam wordt afgevoerd.

Tijdens de Behandeling wordt er een gelpad op het te behandelen gebied geplaatst, waarna de huid met een applicator vacuüm wordt gezogen. Tijdens de Behandeling kan men een trekkend gevoel ervaren. Het doelgebied wordt gekoeld. Dit kan binnen de eerste tien minuten van de behandeling koud aanvoelen maar dit gevoel zal snel weer verdwijnen. Het lichaam zal na de Behandeling de vetcellen niet meer zien als vet, maar als afwijkende vetcellen die niet in het lichaam horen. Je lichaam voert ze af de afwijkende cellen worden op en natuurlijke manier afgevoerd. Men kan daarom na de Behandeling last hebben van diarree.

Met de Behandeling wordt het weefsel niet aangetast of aangepast, maar het is mogelijk dat er jeuk, gevoelloosheid of een zwelling optreedt. De jeuk en de zwelling kan gedurende een paar dagen aanhouden, maar trekken daarna weg. De gevoelloosheid kan tot een paar maanden aanhouden, maar zal daarna ook weg trekken. Daarnaast kunnen er blaren ontstaan, die ook weer weg trekken. Tot slot kunnen er blijvende littekens ontstaan. Met het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden (en het ondertekenen van het intakeformulier, zie voor meer informatie artikel 10) stemt de Klant in met de mogelijke risico’s en gevolgen van de Behandeling en verklaart dat deze risico’s en gevolgen voor zijn/haar rekening komen en niet voor rekening van First Fatfreeze Clinics.

De aansprakelijkheid van First Fatfreeze Clinics is beperkt tot directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van First Fatfreeze Clinics. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Klant;
 • Redelijke kosten, die Klant heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Klant redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Klant redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

First Fatfreeze Clinics is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Klant.

First Fatfreeze Clinicsis niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat First Fatfreeze Clinics is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor First Fatfreeze Clinics kenbaar behoorde te zijn.

First Fatfreeze Clinics is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van eigendommen, gegevens of documenten. First Fatfreeze Clinics adviseert de Klant daarom om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Behandeling en om, mocht de Klant dit toch meenemen, goed bij zich te houden.

Indien First Fatfreeze Clinics toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van First Fatfreeze Clinics beperkt tot het bedrag tot het bedrag waarop de door First Fatfreeze Clinics aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat First Fatfreeze Clinics overeenkomstig de verzekering draagt.

De Klant dient de schade waarvoor First Fatfreeze Clinics aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan First Fatfreeze Clinics te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens First Fatfreeze Clinics vervalt binnen 1 jaar nadat de Klant bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 18 Vrijwaring en verjaringstermijn

De Klant vrijwaart First Fatfreeze Clinics voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

Indien First Fatfreeze Clinics uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden First Fatfreeze Clinics zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van First Fatfreeze Clinics en derden komen verder voor rekening en risico van de Klant.

Voor alle vorderingen jegens First Fatfreeze Clinics en de door First Fatfreeze Clinics (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Artikel 19 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

First Fatfreeze Clinics behoudt zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

First Fatfreeze Clinics behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Verwerking persoonsgegevens en privacy

First Fatfreeze Clinics handelt in overeenstemming met de huidige privacywet en -regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is).

De persoonsgegevens die de Klant aan First Fatfreeze Clinics verstrekt, zal First Fatfreeze Clinics zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. First Fatfreeze Clinics zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

First Fatfreeze Clinics mag de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden of het afhandelen van een eventuele klacht.

Het is First Fatfreeze Clinics niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Klant heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Klant is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Klant gaat akkoord dat First Fatfreeze Clinics de Klant voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Klant niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Klant dit kenbaar maken.

Artikel 21 Maken en publiceren foto’s

First Fatfreeze Clinics zal, indien de Klant daarvoor zijn/haar toestemming verleend, foto’s maken van het voor- en eindresultaat van de Behandeling. Deze foto’s zijn bedoeld om het resultaat aan de Klant te laten zien. Deze foto’s blijven binnen First Fatfreeze Clinics en zullen niet zomaar, zonder de toestemming van de Klant, voor andere doeleinden worden gebruikt.

Daarnaast is het mogelijk dat First Fatfreeze Clinics foto’s van het voor- en eindresultaat van een Behandeling kan delen op haar sociale mediakanalen. First Fatfreeze Clinics zal de Klant hiervoor altijd voorafgaande toestemming vragen en zal de foto’s publiceren zonder het hoofd van de Klant, zodat de Klant niet te identificeren is.

De sociale mediakanalen van First Fatfreeze Clinics zijn openbaar toegankelijk. First Fatfreeze Clinics heeft geen invloed op wat andere personen doen met de gepubliceerde foto’s. First Fatfreeze Clinics is daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit gebruik, misbruik of andere handelingen van de gepubliceerde foto’s. Met het verlenen van toestemming voor het publiceren van de foto’s, stemt de Klant in met deze eventuele risico’s en gevolgen.

Artikel 22 Wijziging Algemene Voorwaarden

First Fatfreeze Clinics heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Behandelingsovereenkomsten.

First Fatfreeze Clinics zal de Klant per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Klant op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Klant niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Klant het recht om de Behandelingsovereenkomst te ontbinden.

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij First Fatfreeze Clinics partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Klant zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen First Fatfreeze Clinics en de Klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 24 Vindplaats Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van First Fatfreeze Clinics en gedeponeerd bij de KvK onder nummer 76371050.